07 Απριλίου 200926 Πώς βάζουμε Αρχείο-Ημερολόγιο στο blog

Θα το έχετε δεί σίγουρα σε μένα. ΚΑΝΤΕ ΠΡΩΤΑ BACKUP ΤΟ BLOG ΣΑΣ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΝΤΑΡΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΛΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΕΔΩ ΠΕΡΑ 1. Πηγαίνετε στον Πανόπτη, Ρυθμίσεις, Διάταξη, Επεξεργασία HTML, και τσεκάρετε το τετραγωνάκι "Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων" 2. Πατήστε CTRL και F να ανοίξει απο κάτω αριστερά η αναζήτηση, και βάλτε μέσα τον παρακάτω κώδικα: <b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'> 3. Μόλις τον βρείτε (θα τον δείτε μαρκαρισμένο) αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα, και αντικαταστήστε με αυτόν, τον ήδη μαρκαρισμένο:
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'> <b:includable id='main'> <b:if cond='data:title'> <h2><data:title/></h2> </b:if> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div expr:id='data:widget.instanceId + "_ArchiveList"'> <b:if cond='data:style == "HIERARCHY"'> <b:include data='data' name='interval'/> </b:if> <b:if cond='data:style == "FLAT"'> <b:include data='data' name='flat'/> </b:if> <b:if cond='data:style == "MENU"'> <b:include data='data' name='menu'/> </b:if> </div> </div> <b:include name='quickedit'/> </div> </b:includable> <b:includable id='toggle' var='interval'> <!-- Toggle not needed for Calendar --> </b:includable> <b:includable id='flat' var='data'> <div id='bloggerCalendarList'> <ul> <b:loop values='data:data' var='i'> <li class='archivedate'> <a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>) </li> </b:loop> </ul> </div> <div id='blogger_calendar' style='display:none'> <table id='bcalendar'><caption id='bcaption'> </caption> <!-- Table Header --> <thead id='bcHead'></thead> <!-- Table Footer --> <!-- Table Body --> <tbody><tr><td id='cell1'> </td><td id='cell2'> </td><td id='cell3'> </td><td id='cell4'> </td><td id='cell5'> </td><td id='cell6'> </td><td id='cell7'> </td></tr> <tr><td id='cell8'> </td><td id='cell9'> </td><td id='cell10'> </td><td id='cell11'> </td><td id='cell12'> </td><td id='cell13'> </td><td id='cell14'> </td></tr> <tr><td id='cell15'> </td><td id='cell16'> </td><td id='cell17'> </td><td id='cell18'> </td><td id='cell19'> </td><td id='cell20'> </td><td id='cell21'> </td></tr> <tr><td id='cell22'> </td><td id='cell23'> </td><td id='cell24'> </td><td id='cell25'> </td><td id='cell26'> </td><td id='cell27'> </td><td id='cell28'> </td></tr> <tr><td id='cell29'> </td><td id='cell30'> </td><td id='cell31'> </td><td id='cell32'> </td><td id='cell33'> </td><td id='cell34'> </td><td id='cell35'> </td></tr> <tr id='lastRow'><td id='cell36'> </td><td id='cell37'> </td></tr> </tbody> </table> <table id='bcNavigation'><tr> <td id='bcFootPrev'></td> <td id='bcFootAll'></td> <td id='bcFootNext'></td> </tr></table> <div id='calLoadingStatus' style='display:none; text-align:center;'> <script type='text/javascript'>bcLoadStatus();</script> </div> <div id='calendarDisplay'/> </div> <script type='text/javascript'> initCal();</script> </b:includable> <b:includable id='posts' var='posts'> <!-- posts not needed for Calendar --> </b:includable> <b:includable id='menu' var='data'> Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format </b:includable> <b:includable id='interval' var='intervalData'> Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format </b:includable> </b:widget>
4. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να κάνετε "Αποθήκευση Προτύπου", δίχως να σας δείξει κανένα λάθος, αν κάνατε σωστά τα παραπάνω βήματα. Εάν λοιπόν πήγαν όλα καλά, συνεχίστε με το επόμενο βήμα: 5. Βρείτε τον κώδικα ]]></b:skin> tag και το κλείσιμό του, το </head> 6. Ανάμεσά τους, βάλτε τον παρακάτω κώδικα (και μην σας τρομάζει το μέγεθός του):
<!-- Blogger Archive Calendar --> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var bcLoadingImage = "http://phydeauxredux.googlepages.com/loading-trans.gif"; var bcLoadingMessage = " Loading...."; var bcArchiveNavText = "View Archive"; var bcArchiveNavPrev = '&#9668;'; var bcArchiveNavNext = '&#9658;'; var headDays = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]; var headInitial = ["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"]; // Nothing to configure past this point ---------------------------------- var timeOffset; var bcBlogID; var calMonth; var calDay = 1; var calYear; var startIndex; var callmth; var bcNav = new Array (); var bcList = new Array (); //Initialize Fill Array var fill = ["","31","28","31","30","31","30","31","31","30","31","30","31"]; function openStatus(){ document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'block'; document.getElementById('calendarDisplay').innerHTML = ''; } function closeStatus(){ document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'none'; } function bcLoadStatus(){ cls = document.getElementById('calLoadingStatus'); img = document.createElement('img'); img.src = bcLoadingImage; img.style.verticalAlign = 'middle'; cls.appendChild(img); txt = document.createTextNode(bcLoadingMessage); cls.appendChild(txt); } function callArchive(mth,yr,nav){ // Check for Leap Years if (((yr % 4 == 0) && (yr % 100 != 0)) || (yr % 400 == 0)) { fill[2] = '29'; } else { fill[2] = '28'; } calMonth = mth; calYear = yr; if(mth.charAt(0) == 0){ calMonth = mth.substring(1); } callmth = mth; bcNavAll = document.getElementById('bcFootAll'); bcNavPrev = document.getElementById('bcFootPrev'); bcNavNext = document.getElementById('bcFootNext'); bcSelect = document.getElementById('bcSelection'); a = document.createElement('a'); at = document.createTextNode(bcArchiveNavText); a.href = bcNav[nav]; a.appendChild(at); bcNavAll.innerHTML = ''; bcNavAll.appendChild(a); bcNavPrev.innerHTML = ''; bcNavNext.innerHTML = ''; if(nav < bcNav.length -1){ a = document.createElement('a'); a.innerHTML = bcArchiveNavPrev; bcp = parseInt(nav,10) + 1; a.href = bcNav[bcp]; a.title = 'Previous Archive'; prevSplit = bcList[bcp].split(','); a.onclick = function(){bcSelect.options[bcp].selected = true;openStatus();callArchive(prevSplit[0],prevSplit[1],prevSplit[2]);return false;}; bcNavPrev.appendChild(a); } if(nav > 0){ a = document.createElement('a'); a.innerHTML = bcArchiveNavNext; bcn = parseInt(nav,10) - 1; a.href = bcNav[bcn]; a.title = 'Next Archive'; nextSplit = bcList[bcn].split(','); a.onclick = function(){bcSelect.options[bcn].selected = true;openStatus();callArchive(nextSplit[0],nextSplit[1],nextSplit[2]);return false;}; bcNavNext.appendChild(a); } script = document.createElement('script'); script.src = 'http://www.blogger.com/feeds/'+bcBlogId+'/posts/summary?published-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fill[calMonth]+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&published-min='+calYear+'-'+callmth+'-01T00%3A00%3A00'+timeOffset+'&max-results=100&orderby=published&alt=json-in-script&callback=cReadArchive'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); } function cReadArchive(root){ // Check for Leap Years if (((calYear % 4 == 0) && (calYear % 100 != 0)) || (calYear % 400 == 0)) { fill[2] = '29'; } else { fill[2] = '28'; } closeStatus(); document.getElementById('lastRow').style.display = 'none'; calDis = document.getElementById('calendarDisplay'); var feed = root.feed; var total = feed.openSearch$totalResults.$t; var entries = feed.entry || []; var fillDate = new Array(); var fillTitles = new Array(); fillTitles.length = 32; var ul = document.createElement('ul'); ul.id = 'calendarUl'; for (var i = 0; i < feed.entry.length; ++i) { var entry = feed.entry[i]; for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) { if (entry.link[j].rel == "alternate") { var link = entry.link[j].href; } } var title = entry.title.$t; var author = entry.author[0].name.$t; var date = entry.published.$t; var summary = entry.summary.$t; isPublished = date.split('T')[0].split('-')[2]; if(isPublished.charAt(0) == '0'){ isPublished = isPublished.substring(1); } fillDate.push(isPublished); if (fillTitles[isPublished]){ fillTitles[isPublished] = fillTitles[isPublished] + ' | ' + title; } else { fillTitles[isPublished] = title; } li = document.createElement('li'); li.style.listType = 'none'; li.innerHTML = '<a href="'+link+'">'+title+'</a>'; ul.appendChild(li); } calDis.appendChild(ul); var val1 = parseInt(calDay, 10) var valxx = parseInt(calMonth, 10); var val2 = valxx - 1; var val3 = parseInt(calYear, 10); var firstCalDay = new Date(val3,val2,1); var val0 = firstCalDay.getDay(); startIndex = val0 + 1; var dayCount = 1; for (x =1; x < 38; x++){ var cell = document.getElementById('cell'+x); if( x < startIndex){ cell.innerHTML = ' '; cell.className = 'firstCell'; } if( x >= startIndex){ cell.innerHTML = dayCount; cell.className = 'filledCell'; for(p = 0; p < fillDate.length; p++){ if(dayCount == fillDate[p]){ if(fillDate[p].length == 1){ fillURL = '0'+fillDate[p]; } else { fillURL = fillDate[p]; } cell.className = 'highlightCell'; cell.innerHTML = '<a href="/search?updated-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&updated-min='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T00%3A00%3A00'+timeOffset+'" title="'+fillTitles[fillDate[p]].replace(/"/g,'\'')+'">'+dayCount+'</a>'; } } if( dayCount > fill[valxx]){ cell.innerHTML = ' '; cell.className = 'emptyCell'; } dayCount++; } } visTotal = parseInt(startIndex) + parseInt(fill[valxx]) -1; if(visTotal >35){ document.getElementById('lastRow').style.display = ''; } } function initCal(){ document.getElementById('blogger_calendar').style.display = 'block'; var bcInit = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('a'); var bcCount = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('li'); document.getElementById('bloggerCalendarList').style.display = 'none'; calHead = document.getElementById('bcHead'); tr = document.createElement('tr'); for(t = 0; t < 7; t++){ th = document.createElement('th'); th.abbr = headDays[t]; scope = 'col'; th.title = headDays[t]; th.innerHTML = headInitial[t]; tr.appendChild(th); } calHead.appendChild(tr); for (x = 0; x <bcInit.length;x++){ var stripYear= bcInit[x].href.split('_')[0].split('/')[3]; var stripMonth = bcInit[x].href.split('_')[1]; bcList.push(stripMonth + ','+ stripYear + ',' + x); bcNav.push(bcInit[x].href); } var sel = document.createElement('select'); sel.id = 'bcSelection'; sel.onchange = function(){var cSend = this.options[this.selectedIndex].value.split(',');openStatus();callArchive(cSend[0],cSend[1],cSend[2]);}; q = 0; for (r = 0; r <bcList.length; r++){ var selText = bcInit[r].innerHTML; var selCount = bcCount[r].innerHTML.split('> (')[1]; var selValue = bcList[r]; sel.options[q] = new Option(selText + ' ('+selCount,selValue); q++ } document.getElementById('bcaption').appendChild(sel); var m = bcList[0].split(',')[0]; var y = bcList[0].split(',')[1]; callArchive(m,y,'0'); } function timezoneSet(root){ var feed = root.feed; var updated = feed.updated.$t; var id = feed.id.$t; bcBlogId = id.split('blog-')[1]; upLength = updated.length; if(updated.charAt(upLength-1) == "Z"){timeOffset = "+00:00";} else {timeOffset = updated.substring(upLength-6,upLength);} timeOffset = encodeURIComponent(timeOffset); } //]]> </script> <script src='/feeds/posts/summary?max-results=0&amp;alt=json-in-script&amp;callback=timezoneSet'></script> <!-- End Blogger Archive Calendar -->
7. Κάντε "Αποθήκευση Προτύπου ξανά 8. Πηγαίνετε στην "Διάταξη" και βρείτε το widget του Αρχείου, και κατόπιν πατήστε : "Edit" (επεξεργασία). Θα δείτε έναν πίνακα, όπως στην παρακάτω εικόνα. Κάντε τις δικές σας ρυθμίσεις και είστε έτοιμοι. Εγώ πάντως έχω τις ρυθμίσεις μου ακριβώς όπως στην εικόνα. Σε όσους το προσπαθήσατε, θα ήθελα τα σχόλιά σας η τις παρατηρήσεις σας. Αν κάποιος βρεί δυσκολίες, να μην διστάσει να μου τις αναφέρει, θα χαρώ να βοηθήσω. Ελπίζω να τα καταφέρετε και να την βρήκατε χρήσιμη σαν ανάρτηση ...Enjoy ! Νίκος
Print this postRelated Posts :26 σχόλια:

zoyzoy είπε... Best Blogger Tips

Δεν πιστεύω να τα κάνω μπάχαλο μ'ολο αυτό το σεντόνι που θα "κολλήσω" γιατί δεν έχω κάνει και Back up και αλίμονό μου μετά!!


AATON είπε... Best Blogger Tips

** Zouzou, γιατί να μην κάνεις back up πρώτα; αν είναι να τα κάνεις μπάχαλο, να αφήσεις ήσυχο το blog σου και άσε τα πειράματα, να μη μου λές μετά πως έγινα αιτία να κάνεις ζημιά ;)


eliksirio είπε... Best Blogger Tips

Εγώ όποτε θυμάμαι κάνω backup.. :D
Αλλά ό,τι τροποποίηση και να κάνω, πρώτα πατάω την "Προεπισκόπηση", βλέπω πώς φαίνεται και αμέσως μετά αποθηκεύω.. :)
Νίκο, καλή εκδρομή, φίλε μου!!


zoyzoy είπε... Best Blogger Tips

Είχα πάρει το πρόγραμμα που'χες βάλει σε σχετική ανάρτηση αλλά δεν μου δούλεψε!Δεν έψαξα να βρώ κάτι άλλο και έμεινα έτσι!!Εχεις άλλο εναλλακτικό??


eliksirio είπε... Best Blogger Tips

Είχε βάλει και αυτή τη σελίδα που γίνεται on line το back up https://www.bloggled.com/dashboard ;)
Κάνεις εγγραφή, βάζεις το link του blog σου, επιλέγεις ποιες αναρτήσεις θέλεις (σε κάθε επόμενη φορά θα σου λέει από μόνο του που είχες σταματήσει..) και αυτό ήταν!!
Θα σε βολέψει σίγουρα.. :)


zoo είπε... Best Blogger Tips

Φίλε Νίκο, εξαιρετικός!
Δούλεψε μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα.
Αλλάζοντας πρόσφατα το blog μου από wordpress σε blogger αυτή η λειτουργικότητα μου έλειπε. Όχι πιά! ;)
Καλή συνέχεια :)


edelweiss ✿ margarita είπε... Best Blogger Tips

Tι τραπεζόμαντηλο είναι αυτό βρε σύ?..σεντόνι σκέφτηκα μόλις το είδα..αλλα η Ζουζού :)..να το δοκιμάσω ή..να περιμένω?
Θα το δοκιμάσω..:p

Tι είναι εκεί τώρα?..μάλλον απόγευμα..

Καλό απόγευμα λοιπόν!!


edelweiss ✿ margarita είπε... Best Blogger Tips

με πρόλαβε η Ζουζού ήθελα να γράψω..(στο σεντόνι)

Βye :)


zoyzoy είπε... Best Blogger Tips

eliksirio Σ'ευχαριστώ για την βοήθεια κάνει το εσύ και αν πιάσει το σεντόνι το κατεβάζω και'γω το άλλο οκ!!


AATON είπε... Best Blogger Tips

** Έφη, προσλαμβάνεσαι για δεξί μου χέρι

** zoo φίλε μου, χαίρομαι που τα κατάφερες, πέρασα απο τα ιστολόγιά σου, κάνεις πολύ καλή δουλειά ομολογώ

** Μαργαρίτα, το κόντυνα όπως είδες ;)

** Η Ζουζού βάζει πρώτα την Έφη να δοκιμάσει, και να δεί αν πέτυχε η αν έκαψε το "φαγητό", σίγουρα πράγματα, χεχεχε..ζουζούνι.. ;)


eliksirio είπε... Best Blogger Tips

Βρε ζουζού, εγώ το έκανα από τότε που είχε βάλει την ανάρτηση ο Νίκος.. :p
Έγκυρο τεστ, don't worry.. ;)

Νικόλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.. :p
Άσε, κι έχω βρει κάτι scripts για την επαγγελματική σελίδα που κάνω για τον μπαμπάκα μου, να σου βγούνε τα μάτια..
Αλλά είναι χρονοβόρα η άτιμη και γι'αυτό μόνο σχολιάζω και δεν ανανεώνομαι εδώ στο blog.. :(

Φιλιά σε όλους!!


eliksirio είπε... Best Blogger Tips

Αααααα!! Χαζομάρα είπα.. :p
Για το ημερολόγιο έλεγε η ζουζού, για το back up είπα εγώ..
Για το ημερολόγιο είχα ρωτήσει τον Νίκο πώς να το βάλω, αλλά επειδή άργησε να μ'απαντήσει (1 μέρα :p ), το βρήκα από αλλού..;)
Είναι αυτό που έχει και ο Νικόλας κι εγώ και μάλλον αρκετοί ακόμη.. ;)
Δουλεύει μια χαρά, ο Νίκος τουλάχιστον το λέει κατά γράμμα και όχι στα κινέζικα όπως το είχα βρει εγώ τότε.. :D

Κάνε την προσπάθεια, αξίζει με 1000!!


zoo είπε... Best Blogger Tips

Thank U :) Η γνώμη σου είναι πολύ σημαντική!

Ως σχετικά νέος στον χώρο του blogging ψάχνω-ψάχνω-ψάχνω :D
Πού θα πάει, θα γίνει το fine-tunning και θα επικεντρώνομαι μόνο στο γράψιμο :p


matriga είπε... Best Blogger Tips

Νίκο, καλή σου μέρα. Προσπάθησα να το κάνω αλλά δεν τα κατάφερα! Τα βρήκα σκούρα από το Νο 3 και μετά. Μπορείς να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ;
Απορώ γιατί οι άλλοι μπόρεσαν...
Μου εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα:

{Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του προτύπου σας
Διορθώστε το σφάλμα παρακάτω και υποβάλετε το πρότυπο σας ξανά.
Δεν ήταν δυνατή η ανάλυση του προτύπου σας, επειδή δεν είναι σωστά μορφοποιημένο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία XML είναι σωστά κλεισμένα.
Μήνυμα σφάλματος XML: The element type "b:widget" must be terminated by the matching end-tag "". }

Ευχαριστώ πολύ,
η εκπαιδευόμενη Μαρία


AATON είπε... Best Blogger Tips

matriga κάνε με αν θέλεις διαχειριστή να στο τοποθετήσω εγώ. Αν δεν ξέρεις πώς, διάβασε την σχετική ανάρτηση, θα την βρείς στο Αρχείο


matriga είπε... Best Blogger Tips

Ευχαριστώ πολύ Νίκο!


Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ!


Navigator ЭЄ είπε... Best Blogger Tips

file mou kalispera kai sinxaritiria gia auto pou exeis kanei einai ilikrina kati xexoristo sto internet.exo ftiaxei blog prin molis 5 meres kai ola auta pou exeis anartisei me exoun voithisei na to kano sxedon opos to fantazomoun me apotelesma ekeinoi pou to eidan na min pistevoun pos to exo ftiaxei ego.isos na exoun kai dikio epidi ousiastika esu to eftiaxes me oles autes tis anartiseis sou.exo mono ena provlimataki...pao na valo to Blog Archive.den mou xtipise pouthena lathos ston kodika alla doulevei mono ena komati tou,den mou emfanizei to imerologio.otan vreis xrono tha ithela tin voiteia sou.se euxaristo gia ola auta pou diavasa kai me exoun voithisei.sinexise akathektos.


BETMEN είπε... Best Blogger Tips

geia sas paides.re su aaton otan les na paw ston panopth ti ennoeis dn mporw n t brw me tipota paideuomai wres.otan mporeseis apanthse mou...thx prokatabolika


AATON είπε... Best Blogger Tips

Τότε όταν έγραφα το κείμενο, λεγόταν Πανόπτης. Τώρα το λένε "Πίνακα ελέγχου" και απο κει πας στο "Σχεδίαση"


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΧΑΣ είπε... Best Blogger Tips

καλημέρα... Πάρα πολύ καλή δουλειά!!!!
φίλε μου δεν βρίσκω τον κώδικα.
""
ώστε να τον αντικαταστήσω. τι μπορώ να κάνω?
αυτό που θέλω είναι ένα ημερολόγιο ώστε να φαίνονται κάποια προγραμματισμένα συνέδρια. γίνεται αυτό που ζητάω με αυτό?


AATON είπε... Best Blogger Tips

Κώστα όχι μ' αυτό. Εσυ ζητάς μάλλον το άλλο που έχω, και που έχεις κι εσυ και κάθε ένας με Google λογαριασμό. Το Google Calender.


Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Απαράμιλλη θέμα, είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα))))


ΙΡΙΣ ΣΙΟΝΑΚΙΔΟΥ είπε... Best Blogger Tips

καλησπερα καλο μηνα !!!!!,, δοκιμασα να το βαλω στα blog μου, ακολουθω ακριβως τα βηματα αλλα μου βγαζει σφαλμα στην αναλυση.. μια βοηθεια!!!!!!!!


AATON είπε... Best Blogger Tips

ΙΡΙΣ δοκίμασε αυτό το UPDATE που είναι πρόσφατο σε σύγκριση με τη δική μου ανάρτηση:

http://www.harunzoki.com/2014/06/archive-calendar-widget-for-blogger.html


ΙΡΙΣ ΡΟΔΗ ΣΙΟΝΑΚΙΔΟΥ είπε... Best Blogger Tips

καλησπερα !!!!

το ημερολογιο αναρτησεων εξαφανιστηκε τι μπορει να φταιει ?

ευχαριστω


Δημοσίευση σχολίου

Πες πως δεν έχεις χρόνο να σχολιάσεις.. να 'χεις πάρει όμως σοβαρό ύφος, καλά;

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Next Next Next